عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:اگر ی با مخالف بودند، یک کلمه می فرمودند آقای ! مذاکره نکن

درخواست حذف این مطلب

بعد از اینکه مشخص شد بیانیه جنجالی منتسب به مجلس خبرگان خطاب به ت صرفا به سفارش احمد جنتی تهیه شده است، دیروز یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم خطاب به او گفت: «آقای جنتی، در کلماتتان مواظب باشید و فکر کنید که چه می گویید. اگر ی با و مذاکرات مخالف بودند، یک کلمه می فرمودند آقای ! مذاکره نکن و به کارهای دیگرت رسیدگی کن. در این صورت، مگر آقای می توانست بگوید نه؟ باید به آقای جنتی گفت که شما در کلماتتان مواظب باشید؛ و فکر کنید که چه دارید حرف می زنید و چه می گویید و الا اگر مواظب نباشید، سوءاستفاده هایی که دارد از سخن های این چنینی می شود کاملا مشخص است».